DENİZ FAKTORİNG A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu Deniz Faktoring A.Ş. (“Deniz Faktoring”) Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, Deniz Faktoring’in faaliyetleri ile sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin olarak işlediğimiz kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerinizin aktarıldığı kişi/kurumlar ve aktarım amaçları ile kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin haklarına yönelik olarak bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Deniz Faktoring olarak KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket ediyor, kişisel verilerinizin işlenmesi ve muhafazası aşamalarında gerekli önlemleri alıyoruz.

Aşağıda yer alan tablo ile Şirketimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Unvanı Deniz Faktoring A.Ş.
Adres Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 141, Kat:16 Şişli / İstanbul
Mersis No / Ticaret Sicil No 0291 0141 6680 0019  / 398 630-346 212

1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Deniz Faktoring tarafından işlenen kişisel verileriniz* aşağıda yer alan tabloda kategori bazında listelenmiştir.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ HUKUKİ SEBEPLERİ
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Risk Yönetimi, Finans, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar ve İşlem Güvenliği 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu (6361 sayılı Kanun) ve ilgili mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere, faktoring işlemlerine ve sunduğumuz ürün/hizmetlere dair kayıtların oluşturulması, müşteri / kredi / hizmet hakkında risk yönetimi işlemlerinin yerine getirilmesi, kredilendirme çalışmalarının hazırlanması ve yürütülmesi ile teminat tesis edilmesi, icrası ve fekki işlemlerinin yürütülmesi, fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi, faktoring sözleşmesine dayalı olarak ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirebileceğimiz işlemler dâhil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerimizin sunulması, bunlara dair yükümlülüklerimiz ve sorumluluklarımızın ifası, sözleşme kurulması, sözleşme ve operasyonel süreçlerimizin yürütülmesi, iç sistemlere, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenecek diğer hizmetlerin verilebilmesi ile bunlara dair başvuruların alınması, akdedilen sözleşmelerin ve işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve süreçlerimizin geliştirilebilmesi için; KVKK madde 5/2 fıkrasının (a) bendi uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, (c) bendi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (ç) bendi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak;
Borç tahsilatı amaçlı olarak yapılandırma politikamızın oluşturulması, risk izleme ve analiz amaçlı süreçlerin yürütülmesi için; Şirketimiz ile tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşteri arasındaki hukuki ilişkinin teminatı olarak kefalet veya garanti ilişkisi kurulması halinde kefalet veya garanti sözleşmesinin kurulması ve ifası için; Teminat olarak belirlenen menkul veya gayrimenkul malların değerlerinin belirlenmesi ve varlık değerleme çalışmaları için;
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans ve Görsel ve İşitsel Kayıtlar Ürün veya hizmetlerimiz hakkında yahut mevzuata ilişkin hususlar ile hizmet sağlama amaçlarıyla ilgili olarak sizinle iletişime geçmek için;
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Risk Yönetimi, Finans, Mesleki Deneyim, İşlem Güvenliği, Fiziksel Mekan Güvenliği Faktoring işlemlerine dair taleplerin değerlendirmesi kapsamında, gerçek kişi müşteri / tüzel kişi müşterinin sahibi, yöneticisi, hissedarı, ortağı ve/veya temsil yetkilisi / gerçek faydalanıcı / kefil / temlik borçlusu ya da faktoring işlemi ile bağlantılı (örneğin, ibraz edilen çekin keşidecisi veya cirantası) olmanız halinde kredi geçmişi, kredibilite ve teminat değerlendirmesi yapılması, istihbarat ve bilgi araştırmaları yapılması, bu kapsamda risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi ile kredi satış, tahsis, kullandırma, takip ve izleme süreçlerinin yürütülmesi için, KVKK madde 5/2 fıkrasının (ç) bendi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve (f) bendi “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak;
Deniz Faktoring işyeri ve binalarının (genel müdürlük, şube vb.) fiziksel güvenliğinin sağlanması amacı ile ziyaretlere ilişkin kayıtların takip edilmesi, gerektiğinde yetkili merciler ile paylaşılması ve acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için;
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Risk Yönetimi, Finans, Mesleki Deneyim ve İşlem Güvenliği 6361 sayılı Kanun ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere, tabi olduğumuz mevzuata uymak, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve düzenleyici kuruluşlar ile kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapmak için; kimlik ve iletişim bilgilerinizin tespit ve teyit edilmesi, müşteri bilgilerinin doğrulanması, verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması, risk analizi, yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin, iç denetim, soruşturma, istihbarat ve denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi için; KVKK madde 5/2 fıkrasının (a) bendi uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ile (ç) bendi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak;
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat ile BDDK, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), TBB, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVK Kurumu), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF), Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, arşiv, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bunların icrası ve bu kapsamda ilgili otoritelerden gelen bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi için;
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri uyarınca ticari elektronik ileti onayı alınması, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan sistemin ("İYS Sistemi") kullanılması için; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ uyarınca kimlik ve erişim yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için;
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Finans ve Risk Yönetimi Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik 5. maddesi gereğince; DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun uyum programının, finansal grup bazında uygulanmasının yanı sıra müşterinin tanınmasına, hesap ve işlemlere ilişkin bilgilerin grup içinde paylaşımını, müşteri bilgilerinin doğruluğu ve güncelliğini sağlamak için;
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Müşteri ilişkileri, tecrübe, memnuniyet, şikayet, itiraz, talep, öneri, gibi bildirimler dahil tüm talep ve şikayetlerin yönetimi ve tüm adlî ve/veya idari otoriteler nezdindeki hukuki, icrai yasal takip ve dava süreçlerinin takibi ve yürütülmesi için, KVKK madde 5/2 fıkrasının (ç) bendi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve (e) bendi uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak
Bankacılık Kanunu uyarınca ana ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında ve bu çerçevede ana ortaklıkla olan ilişkilerin planlanması veya icrası ile risk yönetimi ve değerlendirilmesi çalışmalarında Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen çerçevede, iştiraklerle birlikte yürütülen risk, denetim, operasyonel hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve ayrıca SPK mevzuatına uyum amacıyla risk, denetim ve operasyonel hizmetlerin yürütülmesi için;
Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem ve İşlem Güvenliği Hizmet sağlayıcılarımız, iş ortaklarımız veya tedarikçilerimiz ile kurulan ilişkilerin ve süreçlerin yönetimi, planlanması ve iş ilişkisi içinde olduğumuz üçüncü kişilerle akdedilen sözleşmeler, yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için; KVKK madde 5/2 fıkrasının (c) ve (ç) bentleri uyarınca;
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans Şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, anket, istatistiki çalışmalar da dahil olmak üzere çalışmalar yapılması, kampanya süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilmesi, teklifler sunulması, pazarlama amacıyla ticari elektronik ileti gönderim hizmetinin temini amaçları ile KVKK madde 5/1 fıkrası uyarınca açık rızanızın varlığı halinde.

*Sözleşme süreçlerinde tarafımıza ileteceğiniz imza sirküleri ve benzeri temsil ve yetkiye ilişkin belgelerde din ve kan grubu bilgileri gibi özel nitelikli kişisel verilerin yer alması halinde bu veriler silinerek veya karartılarak belgelerin tarafımıza iletilmesini rica ederiz.

2. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri

Kimlik, İletişim, Hukuki işlem, Müşteri işlem, Risk yönetimi, Finans, Mesleki deneyim, Görsel ve işitsel kayıtlar veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz, kısmen otomatik yollar ile Deniz Faktoring’in sunduğu ürün veya hizmetlerden yararlanmak, müşterimiz olmak ya da herhangi bir surette bizimle iletişime geçmek için başvurmanız, form doldurmanız, bilgilerinizi veya belge görsellerini iletmeniz; müşterimiz ve/veya Deniz Faktoring lehine tesis edilmiş veya edilecek herhangi bir teminat işlemine taraf olmanız (kefil, garantör, rehin/temlik borçlusu, mevzuat uyarınca rıza aranan hallerde eş olarak), müşterimiz adına hareket etmeye yetkili temsilci (şirket yetkilisi, vekil, vasi veya kayyım gibi) olmanız hallerinde, fiziki (genel müdürlük, şube, posta / kargo, faks, matbu formlar vb.) veya dijital (mobil uygulama, internet sitesi, müşteri iletişim merkezi, elektronik posta, telefon vb.) ortamlar aracılığı ile doğrudan tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşterilerden veya tarafınızdan toplanmaktadır.

Sosyal medya, elektronik posta, posta, faks, kısa mesaj gibi Şirketimize yapacağınız her türlü bildirimler, başvurular, görüşmeler ve benzeri/sair kanallar aracılığıyla da kişisel verilerinizi bizimle paylaşmış olabilirsiniz.

“Deniz’e Çek Gönder” mobil uygulamasını indirmeniz ve/veya Deniz Faktoring’e ait dijital hizmet kanallarını kullanmanız durumunda işlem güvenliğinizi sağlamak amacıyla işlem güvenliği veri kategorisinde yer alan, cihazınızın bağlı olduğu IP adresi, internet sitesi giriş ve çıkış (tarfik) bilgileriniz, talebinizin ve size sunacağımız ürün ve hizmetlerin mahiyetine göre (gerekli hallerde) kullandığınız cihazın türü, işletim sistemi türü bilgileri, şifre ve parola bilgileriniz, bu hizmetlere nasıl erişim sağladığınız ve bunları nasıl kullandığınız ile ilgili bilgi edinebiliriz. Lokasyon bilgileriniz, onayınız bulunması halinde, şube konumlarını mevcut konuma göre özelleştirmek için işlenebilmektedir.

Kimlik, İletişim, Hukuki işlem, Müşteri işlem, Risk yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar ve Fiziksel Mekan Güvenliği veri kategorilerinde yer alan kişisel verilerinizi:

Tabi olduğumuz mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde kurum ve kuruluşların paylaştığı sistemlerden, hizmet sözleşmeleri çerçevesinde destek/hizmet aldığımız hakim ortağımız Denizbank A.Ş ve DenizBank Finansal Hizmetler Grubu* şirketlerinden, istihbarat faaliyetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile paylaşılan sistem entegrasyonlarından (Örn. Kimlik Paylaşım Sistemi (“KPS”), Adres Kayıt Sistemi (“AKS”), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, Finansal Kurumlar Birliği), Şirketimiz ile sözleşme ilişkisi kurulmasına aracılık eden Şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflardan, muhabir/muhatap faktoring şirketleri, iş ortaklarımız, anlaşmalı kuruluşlar ile bayi, satış ofisleri gibi hizmet aldığımız kuruluşlardan, medyada yer alan haberler ve çevrimiçi kayıtlar veya dizinler gibi kamuya açık kaynaklardan ya da Şirketimize yapılan her türlü bildirimler, başvurular, ziyaret ve görüşmeler aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik yollarla;

Sizin adınıza hareket etmek üzere atanmış kişiler, Size ait olan veya bağlantılı olduğunuz işletmeler – yatırım şirketleri, ortaklıklar veya iş ortaklıklarının yanı sıra söz konusu işletmelerin direktörleri, ortakları, temsilcileri, mütevellileri, yetkilileri veya vekillerinden, hukuki ve icrai süreçlerin takibi ve yürütülmesi ile bağlantılı olarak adli makamlar veya kamu kurum ve kuruluşlarından bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla elde edebiliriz.

(*Deniz Faktoring’in dahil olduğu şirketler grubu ve ana hissedarımız ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının bilgilerine https://www.denizbank.com/hakkimizda/denizbankin-iliskili-kuruluslari linki üzerinden ulaşabilirsiniz.)

3. Kişisel Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebepleri ve Amaçları

Gerçekleştirmekte olduğumuz faaliyetlerimiz için birkaç farklı hukuki sebebimiz bulunmakta olup bu hukuki sebepler ve verilerinizi işleme amacımız aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ HUKUKİ SEBEPLERİ
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Risk Yönetimi, Finans, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar ve İşlem Güvenliği 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu (6361 sayılı Kanun) ve ilgili mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere, faktoring işlemlerine ve sunduğumuz ürün/hizmetlere dair kayıtların oluşturulması, müşteri / kredi / hizmet hakkında risk yönetimi işlemlerinin yerine getirilmesi, kredilendirme çalışmalarının hazırlanması ve yürütülmesi ile teminat tesis edilmesi, icrası ve fekki işlemlerinin yürütülmesi, fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi, faktoring sözleşmesine dayalı olarak ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirebileceğimiz işlemler dâhil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerimizin sunulması, bunlara dair yükümlülüklerimiz ve sorumluluklarımızın ifası, sözleşme kurulması, sözleşme ve operasyonel süreçlerimizin yürütülmesi, iç sistemlere, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenecek diğer hizmetlerin verilebilmesi ile bunlara dair başvuruların alınması, akdedilen sözleşmelerin ve işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve süreçlerimizin geliştirilebilmesi için; KVKK madde 5/2 fıkrasının (a) bendi uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, (c) bendi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (ç) bendi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak;
Borç tahsilatı amaçlı olarak yapılandırma politikamızın oluşturulması, risk izleme ve analiz amaçlı süreçlerin yürütülmesi için; Şirketimiz ile tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşteri arasındaki hukuki ilişkinin teminatı olarak kefalet veya garanti ilişkisi kurulması halinde kefalet veya garanti sözleşmesinin kurulması ve ifası için; Teminat olarak belirlenen menkul veya gayrimenkul malların değerlerinin belirlenmesi ve varlık değerleme çalışmaları için;
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans ve Görsel ve İşitsel Kayıtlar Ürün veya hizmetlerimiz hakkında yahut mevzuata ilişkin hususlar ile hizmet sağlama amaçlarıyla ilgili olarak sizinle iletişime geçmek için;
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Risk Yönetimi, Finans, Mesleki Deneyim, İşlem Güvenliği, Fiziksel Mekan Güvenliği Faktoring işlemlerine dair taleplerin değerlendirmesi kapsamında, gerçek kişi müşteri / tüzel kişi müşterinin sahibi, yöneticisi, hissedarı, ortağı ve/veya temsil yetkilisi / gerçek faydalanıcı / kefil / temlik borçlusu ya da faktoring işlemi ile bağlantılı (örneğin, ibraz edilen çekin keşidecisi veya cirantası) olmanız halinde kredi geçmişi, kredibilite ve teminat değerlendirmesi yapılması, istihbarat ve bilgi araştırmaları yapılması, bu kapsamda risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi ile kredi satış, tahsis, kullandırma, takip ve izleme süreçlerinin yürütülmesi için, KVKK madde 5/2 fıkrasının (ç) bendi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve (f) bendi “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak;
Deniz Faktoring işyeri ve binalarının (genel müdürlük, şube vb.) fiziksel güvenliğinin sağlanması amacı ile ziyaretlere ilişkin kayıtların takip edilmesi, gerektiğinde yetkili merciler ile paylaşılması ve acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için;
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Risk Yönetimi, Finans, Mesleki Deneyim ve İşlem Güvenliği 6361 sayılı Kanun ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere, tabi olduğumuz mevzuata uymak, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve düzenleyici kuruluşlar ile kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapmak için; kimlik ve iletişim bilgilerinizin tespit ve teyit edilmesi, müşteri bilgilerinin doğrulanması, verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması, risk analizi, yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin, iç denetim, soruşturma, istihbarat ve denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi için; KVKK madde 5/2 fıkrasının (a) bendi uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ile (ç) bendi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak;
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat ile BDDK, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), TBB, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVK Kurumu), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF), Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, arşiv, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bunların icrası ve bu kapsamda ilgili otoritelerden gelen bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi için;
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri uyarınca ticari elektronik ileti onayı alınması, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan sistemin ("İYS Sistemi") kullanılması için; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ uyarınca kimlik ve erişim yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için;
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Finans ve Risk Yönetimi Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik 5. maddesi gereğince; DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun uyum programının, finansal grup bazında uygulanmasının yanı sıra müşterinin tanınmasına, hesap ve işlemlere ilişkin bilgilerin grup içinde paylaşımını, müşteri bilgilerinin doğruluğu ve güncelliğini sağlamak için;
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Müşteri ilişkileri, tecrübe, memnuniyet, şikayet, itiraz, talep, öneri, gibi bildirimler dahil tüm talep ve şikayetlerin yönetimi ve tüm adlî ve/veya idari otoriteler nezdindeki hukuki, icrai yasal takip ve dava süreçlerinin takibi ve yürütülmesi için, KVKK madde 5/2 fıkrasının (ç) bendi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve (e) bendi uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak
Bankacılık Kanunu uyarınca ana ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında ve bu çerçevede ana ortaklıkla olan ilişkilerin planlanması veya icrası ile risk yönetimi ve değerlendirilmesi çalışmalarında Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen çerçevede, iştiraklerle birlikte yürütülen risk, denetim, operasyonel hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve ayrıca SPK mevzuatına uyum amacıyla risk, denetim ve operasyonel hizmetlerin yürütülmesi için;
Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem ve İşlem Güvenliği Hizmet sağlayıcılarımız, iş ortaklarımız veya tedarikçilerimiz ile kurulan ilişkilerin ve süreçlerin yönetimi, planlanması ve iş ilişkisi içinde olduğumuz üçüncü kişilerle akdedilen sözleşmeler, yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için; KVKK madde 5/2 fıkrasının (c) ve (ç) bentleri uyarınca;
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans Şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, anket, istatistiki çalışmalar da dahil olmak üzere çalışmalar yapılması, kampanya süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilmesi, teklifler sunulması, pazarlama amacıyla ticari elektronik ileti gönderim hizmetinin temini amaçları ile KVKK madde 5/1 fıkrası uyarınca açık rızanızın varlığı halinde.

4. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

6361 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğumuz ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz, finansal faaliyetlerin ve faktoring işlemlerinin yürütülmesi ile yukarıda sayılan amaçların yerine getirilmesi doğrultusunda sınırlı ve ölçülü bir şekilde kişisel verileriniz;

  • 6361 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile tabi olduğumuz diğer mevzuat hükümlerine ilişkin yasal bilgilendirme ve raporlamaları yapabilmek, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi dahil tüm hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amaçlarıyla; BDDK, SPK, TCMB, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK, SGK, KKB (ve/veya risk yönetimi, risk izleme faaliyetlerinin yönetilmesi amacıyla TBB Risk Merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulan kurumlar), Kişisel Verileri Koruma Kurumu, BTK, MKK, KGF, FKB gibi, mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı ve/veya izin verdiği kanunen bilgi almaya yetkili kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, kamu kurum/kuruluşlarına, bakanlıklara, yargı mercilerine,
  • Faktoring faaliyetlerinin yürütülmesi ve talebinizle bağlantılı ve sınırlı olarak ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, bilgi verme, saklama ve raporlama yükümlülüğünün yerine getirilmesi, ödeme / tahsilat ve sigortalama süreçlerinin icrası için; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız kişi, kurum ve kuruluşlara, danışmanlık, değerleme, altyapı vb. konularda veya Deniz Faktoring ile sözleşme ilişkisi kurulmasına aracılık eden bayi, satış ofisi gibi hizmet sağlayıcılarımıza, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, alt yükleniciler, aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketler/kuruluşlar, BTK tarafından yetkilendirilmiş mobil servis sağlayıcıları, yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik bankalar, faktoring şirketleri ve sigorta şirketleri de dahil olmak üzere finansal kuruluşlara,
  • Müşterini tanı yükümlükleri çerçevesinde başvuruların doğru işleme alınabilmesi ve güvenliğiniz için sistemlerde sorgulama yapılabilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile paylaşılan sistem entegrasyonlarının (KPS, APS vb.) işleticisi olan otoritelere,
  • Bankacılık Kanunu’nun 73’üncü maddesi, BDDK faaliyet genişleme izinleri ve Suç Gelirlerinin Aklanması ile Terörün Finansmanının Önlenmesine ilişkin mevzuat çerçevesinde Denizbank Finansal Hizmetler Grubu dahilindeki bağlı ortaklar ve iştirak şirketler ile hissedarlarımıza, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, acentesi olduğumuz şirketlere ve ilgili Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara,
  • Tüm adlî ve/veya idari otoriteler nezdindeki hukuki ve icrai yasal takip ve dava süreçlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla mahkemeler, hukuk büroları, varlık yönetim şirketleri, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütüldüğünün denetimi amacıyla bağımsız denetim şirketlerine,
  • Açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere KVKK’nun 8 ve 9’uncu maddeleri kapsamında aktarılabilir.

5. Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz, buna itiraz etme,

h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 inci maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun şekilde, yazılı ve ıslak imzalı olarak, kimliğinizi tevsik edici belgeler ile Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe-İSTANBUL adresine iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi kullanarak denizfaktoring@hs09.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

Deniz’e Çek Gönder nedir biliyorsan

HEMEN BAŞVUR

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.