1. Veri Koruma Saklama ve İmha Politikasının Amacı

Deniz Faktoring ( “Faktor” ), hukuki ve sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak, Kişisel verilerin Korunması Kanunu kapsamında ulusal kişisel veri koruma, işleme ve imha düzenlemelerine uymayı taahhüt etmektedir. İşbu Kişisel Veri Koruma Saklama ve İmha Politikası (“Politika”) yürürlükteki mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde, Faktor’ün ana hissedarı Denizbank ve kontrolü altındaki iştiraklerinin tamamına uygulanmakta ve kişisel veri koruma, işleme ve imha ile ilgili ulusal olarak kabul görmüş temel ilkelere dayanmaktadır. Kişisel Veri korumasının sağlanması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli veri imha çalışmalarının yapılması, güvenilir iş ilişkilerinin kurulması ve Faktor’un kamuoyu önünde itibar sahibi olmasının temelini oluşturmakta ve Faktor ile Ek-1’de yer alan üçüncü taraflar arasında yurtiçi ve yurtdışı kişisel veri aktarımı için gerekli olan çerçeve koşulları içermektedir.

2. Veri Koruma Saklama ve İmha Politikasının Kapsamı ve Tadili

2.1 İşbu Politika, Faktor’un ve ana hissedarı Denizbank ve kontrolü altındaki iştiraklerinin tamamına uygulanmakta ve kişisel verinin işlenmesi amacıyla tatbik edilmektedir.

2.2 İşbu Politika, Faktor’un ve ana hissedarı Denizbank ve kontrolü altındaki iştiraklerinin gerçek kişi müşterilerine ve Faktor’un ve ana hissedarı Denizbank ve kontrolü altındaki iştirakleri ile belirli bir çerçeve sözleşmesi olmayan diğer gerçek kişilere de uygulanmaktadır.

2.3 İstatistiki değerlendirmeler veya çalışmalar için elde edilen veriler gibi anonim hale gelmiş ve tanımlanamayan veri ve tüzel kişilere ilişkin veriler, kişisel veri olarak kabul edilmemektedir ve işbu Politika’ya tabi değildir.

2.4 İşbu Politika zaman zaman güncellenebilir. Bu nedenle, Politika’nın en güncel versiyonuna ulaşmak için, düzenli olarak www.denizfactoring.com adresini ziyaret etmenizi rica ederiz.

3. Tanımlar

Kanun/KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Yönetmelik Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
Kurul/Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurulu/Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Açık rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim hâle getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Verilerin Silinmesi Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Kişisel verilerin işlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Maskeleme Kişisel verilerin belli alanlarının, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde silinmesi, üstlerinin çizilmesi, boyanması ve yıldızlanması gibi işlemler.
Karartma Kişisel verilerin bütününün, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde üstlerinin çizilmesi, boyanması ve buzlanması gibi işlemler.
Veri işleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Bilgi Güvenliği ve Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimi Grubu Yöneticisi Faktor adına Kişisel veri koruma stratejilerini oluşturan, kanun ve düzenlemelerin getirmiş olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereken denetim faaliyetlerini yürüten, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu nezdinde şirketin irtibat kişisi olarak görev yapan kişidir.
Veri sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri (Hassas Veri) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.
Aydınlatma Yükümlülüğü Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;
 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • Kanun’un 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermek.
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi https://verbis.kvkk.gov.tr/
Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Kişisel Veri İşleme Envanteri Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
Politika Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası
Pusula Müşteri verilerinin yer aldığı Müşteri Bilgi Platformu
DYS Doküman Yönetim Sistemi (Müşteri dokümanlarının yer aldığı Müşteri Belge Platformu)
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

4. Ulusal Kanunların Uygulanması

İşbu Politika gerek ulusal kanunları gerekse uluslararası olarak kabul görmüş kişisel veri işleme ve veri gizliliği ilkelerini kapsamaktadır. Ulusal veri işleme ve veri gizliliği kanunları esas olup; işbu Politika ile uluslararası olarak kabul görmüş kişisel veri işleme ve veri gizliliği kanunlarının çelişmesi durumunda, ilgili ulusal kanun önce gelecektir.

5. Kayıt Ortamları

Kişisel veriler, Faktor tarafından aşağıda listelenen ortamlarda kanunlara uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

Elektronik Ortamlar Elektronik Olmayan Ortamlar
Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.) Kâğıt
Yazılımlar (ofis yazılımları, portal,) Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri)
Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. ) Yazılı, basılı, görsel ortamlar
Video Kaydı ve Ses Kaydı
Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
Video Kaydı ve Ses Kaydı
Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
Optik diskler (CD, DVD vb.)
Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

6. Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili İlkeler

6.1 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Kişisel verilerin işlenmesi sırasında, veri sahiplerinin münferit hakları korunmalıdır. Kişisel veri, hukuka uygun ve adil bir şekilde toplanmalı ve işlenmelidir.

6.2 Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ve işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma: Kişisel veri, yalnızca veri toplanmadan önce belirlenmiş olan amaca hizmet etmek için işlenebilir.

6.3 Şeffaflık: İlgili kişi, verilerinin nasıl kullanıldığı konusunda bilgilendirilmelidir. Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında, veri sahibi aşağıdakilerin farkında veya bunlar hakkında bilgilendirilmiş olmalıdır:

 • Veri Sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel Veri işlemenin amacı;
 • Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği;
 • Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi;
 • İlgili kişinin hakları

6.4 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme. Kişisel verilerin işlendikleri amaç ve çıkarları için gerekli addedildiği, düzenleyici otoriteler ve /veya ilgili kanun ve yönetmelikler tarafından zorunlu kılındığı sürece Faktor ve kontrolü altındaki iştirakleri, işbu Politika tarafından ortaya koyulan amaçlara uygun olarak kişisel verileri işlemeye ve muhafaza etmeye devam edecektir ( işbu Politikanın 1 no’lu Ekinde belirtilen üçüncü taraflara veri iletilmesi veya bunlardan veri alınması dahil olmak üzere).

6.5 Bilgilerin Doğruluğu; Verilerin Güncelliği: İşlenmiş kişisel verilerin doğru, eksiksiz olması ve gerekiyorsa güncel tutulması gerekmektedir. Doğru olmayan veya eksik olan verilerin silinmesi, düzeltilmesi, tamamlanması veya güncellenmesi için uygun adımlar atılmalıdır.

6.6Gizlilik ve veri güvenliği: Kişisel veri, veri gizliliğine tabidir. Kişisel düzeyde gizli olarak değerlendirilmeli ve yetkisiz erişim, hukuka aykırı olarak işleme veya dağıtımın yanı sıra kazara kayıp, değişiklik veya tahribatın önlenmesi ve Kişisel Verilerin muhafazasının sağlanması amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler alınmalıdır.

7. Veri İşleme Kapsamı

7.1 Faktor’un hizmetlerinin kullanıldığı süre boyunca ve akdi ilişkinin sona ermesinin ardından Faktor, işbu Politikanın 8. maddesinde belirtilen amaçlara uymak suretiyle, İlgili kişinin bilgilerini, kişisel veri dahil olmak üzere, işleme hakkına sahip olacaktır.

7.2 Faktor tarafından yapılan kişisel veri işleme, hiçbir kısıtlama olmaksızın, otomatik olan, yarı otomatik olan veya otomatik olmayan yollar kullanılarak veriye yönelik gerçekleştirilen her türlü eylemi kapsar. Daha iyi bir ifadeyle kişisel veri işleme; transfer etme, yayma veya farklı yollarla sunma, gruplama veya birleştirme, bloke etme, silme veya imha etme amaçlarıyla işbu Politikanın 1 no’lu Ekinde belirtilen veri sahibi veya üçüncü taraflardan veri alınması, toplanması, kaydedilmesi, fotoğraflanması, ses kaydı alınması, video kaydı alınması, organize edilmesi, depolanması, değiştirilmesi, eski haline getirilmesi, geri alınması veya açıklanması, verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi (işbu Politikada belirtilen amaçlara uymak suretiyle daha sonra veriyi işleyecek olan, işbu Politikanın 1 no’lu Ekinde belirtilen üçüncü taraflara bilgi transfer edilmesi ve/veya açıklanması dahil olmak üzere) anlamına gelir.

7.3 Faktor ve/veya işbu Politikanın 1 no’lu Ekinde belirtilen üçüncü taraflar, İlgili kişi veya İlgili kişi tarafından belirlenmiş üçüncü tarafların verilerini işler. Veri işleme ayrıca, Faktor’un talimatlarıyla ve/veya Faktor’un veri işleyen olduğu ve bir üçüncü tarafın (veri sorumlusu) lehine ve onun talimatlarıyla hareket ettiğinde üçüncü taraflarca veri işlemeyi kapsar ancak bununla sınırlı değildir. İşbu Politikanın belirlediği amaçlara uygun olarak, işbu Politikanın 1 no’lu Ekinde belirtilen üçüncü taraflara, aşağıdaki kişisel veriler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilginin işlenmesi ve/veya aktarımı veya açıklanması:

a) İlgili kişinin adı ve soyadı;

b) Kişisel kimlik numarası ve/veya elektronik kimlik kartında bulunan özgün özellik;

c) Kayıtlı olunan ve/veya ikamet edilen adres;

d) Telefon/cep telefonu numarası;

e) E-posta adresi;

f) Kredi geçmişi (olumsuzun yanı sıra olumlu, mevcut borçlar ve/veya kapatılmış borçlar dahil, krediler ve ödeme detayları) ve ödeme gücü durumu (İlgili kişinin ödeme gücü skoru, kriterler ve/veya metodolojisi);

g) İlgili kişinin mülkiyetinde olan taşınır ve taşınmazlar ve bunların özellikleri.

h) İşverenle ilgili veri, ayrıca istihdam koşullarıyla ilgili bilgi (çalışma yeri, ücret, çalışma saatleri, vb.)

i) İlgili kişinin Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda bulunan banka hesabı (hesapları), ancak bununla sınırlı olmamak üzere, belirli bir süre ve tarih boyunca ilgili hesapların bakiyeleri ve belirli bir süre boyunca bu hesaplar üzerinde yapılmış işlemlerle ilgili veriler.

j) Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların çıkardığı kartlar ve ilgili kart hesapları, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, belirli bir süre ve tarih boyunca ilgili kartın bakiyesi ile belirli bir süre boyunca bu kart hesapları üzerinde yapılmış işlemlerle ilgili veriler, ayrıca ilgili kartların erişim kodları;

k) Çeşitli ödeme sağlayıcıları tarafından kaydedilen veri sahibi hesabı/aboneliği ile ilgili veriler. Bu bilgilere, hesap/abone numarası, adresi, belirli bir zaman ve tarihte abonelik hesaplarının bakiyeleri ve/veya tahakkuk ettiği borcu, abonelik hesabı üzerinde yapılmış işlemler ve/veya yükleme hesabı ve/veya borç ödeme, vb dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir;

l) Çeşitli elektronik kanallar ve/veya internet kullanılırken (web çerezleri vb. dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere) ve yukarıda anılan kanallar kullanılırken İlgili kişinin ve /veya İlgili kişi tarafından belirtilen üçüncü tarafların faaliyetleri (bu kanalların doğrulanması, yapılan eylemler veya işlem geçmişi dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere)

m) İlgili kişinin ikamet adresinde ikamet eden aile üyeleri, akrabalar ve diğer kişilerle ilgili veriler;

n) Fiziksel, fizyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal özelliklerine göre veya yukarıda anılan veya sıralanan işlemle ilgili faaliyetler kullanılarak veri sahibini tespit etmeyi ve / veya karakterize etmeyi ve/veya gruplamayı sağlayan, Müşteriyle ilgili diğer her türlü veri.

Yukarıda anılan kişisel veriler anonim hale geldiği takdirde kişisel veri kapsamına dahil olmayacaktır.

7.4 Faktoring hizmetlerinden faydalanmak amacıyla İlgili kişi Faktor’a (kişisel veri, ödeme gücü, varlık durumu, vb. dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere) üçüncü taraflarla ilgili bilgi verirse (ek kart sahibi, kefil, aile üyeleri, işveren, vb.) ve Faktor, Faktoring hizmetleri ve/veya pazarlama amacıyla, kişisel veriler dahil olmak üzere bu verileri işlerse, İlgili kişi ilgili üçüncü taraflardan, ilgili kişisel verinin Faktor tarafından işlenmesi için muvafakat alma konusunda şahsen sorumlu olacaktır. İlgili kişi, Faktor’a (veya yetkili personeline) söz konusu bilgiyi verirse, İlgili kişinin gerekli muvafakati aldığı varsayılır ve Faktor’un bu muvafakati kendisi alma zorunluluğu ortadan kalkmış olur. İlgili kişi, üçüncü tarafların muvafakatinin alınması yükümlülüğüne uymaması veya bu yükümlüğü tam anlamıyla yerine getirmemesi durumunda Faktor’un uğrayabileceği her türlü zarardan şahsen sorumlu olur. İlgili kişi, bu vesileyle, İlgili kişinin yapacağı böyle bir ihlalin sonuçlarından dolayı Faktor’un uğrayacağı her türlü zarara/kayba (netice kabilinden doğan zararlar dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere), şikâyete, giderlere Faktor’un yasal haklarını kullanmasından dolayı uğrayacağı giderler dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere), yasal süreçlere ve diğer yükümlülüklere karşı Faktor’u tazmin etmeye ve korumaya muvafakat eder ve mutabık kalır.

7.5 İlgili kişinin bilgilerinin Faktor tarafından çeşitli elektronik kanallar kullanırken işlenmesi (web tarayıcı, Faktor’un web sitesi, internet şube, mobil uygulamaları, veri transferi ve alımı için kullanılan diğer teknik yöntemler ve kanallar dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere), İlgili kişinin faaliyetlerinin kaydedilmesi ve işlenmesini de kapsamaktadır (örneğin, elektronik kanal kullanılırken veri sahibinin lokasyonunu belirleme, girdi verilerini, ürün seçim sıklığını ve/veya diğer istatistiki verileri tanımlama ve analiz etme)

8. Veri İşlemenin Temelleri

8.1 İlgili kişi, bu vesileyle, Faktor’un hizmetlerinin kullanımı süresince ve akdi ilişkinin sona erse dahi, Faktor’un aşağıdaki amaçlarla İlgili kişiyle ilgili veya İlgili kişi tarafından belirtilen üçüncü taraflarla ilgili bilgileri işlemesinin gerekli olduğunu kabul eder:

a) İlgili kişiye yönelik bir hizmetin verilebilmesi ve/veya uygulanması,

b) Faktor’un ve/veya üçüncü tarafların hukuki çıkarlarının korunması ve/veya veri sorumlusunun meşru menfaatlerinin kullanılması ya da korunması amacıyla veri işlemenin zorunlu olması;

c) Mevzuat tahtında Faktor’un yükümlülüklerinin yerine getirilmesi;

d) İlgili kişi ile Faktor arasında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, İlgili kişiye ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin muvafakat ettiği diğer hususlar,

g) Mevzuatta açıkça öngörülen diğer hususlar.

8.2 İlgili kişinin vermiş olduğu Muvafakatname, İlgili kişinin Politikayı ve hükümlerini kabul ettiği, anlamına gelecektir.

9. Veri İşleme Amaçları

9.1 Faktor ve/veya işbu Politikanın 1 no’lu Ekinde belirtilen üçüncü taraflar, aşağıdakiler dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, İlgili kişinin veya İlgili kişi tarafından belirtilen üçüncü tarafların kişisel verilerini çeşitli amaçlarla işleyebilir:

 • Faktoring hizmetlerinin usulüne uygun ve düzgün bir biçimde gerçekleştirilmesi;
 • Bilginin denetim şirketlerine, ilgili vekile veya vekil edene, BDDK, TCMB, MASAK, TBB, GİB, FKB, Hazine Müsteşarlığı gibi düzenleyici ve denetleyici otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve bilgi sağlanması için mevzuatın hükme bağladığı hususlar;
 • İstihbarat, bilgi araştırmaları, anketler ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, arşivleme, saklama hizmetleri verilebilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları,
 • Faktor’un, İlgili kişinin kredi geçmişi, istatistiki verileri, vb. ile ilgili verilerini analiz etmesi sırasında Faktor’un hizmetlerinin optimize edilmesi ve geliştirilmesi;;
 • Çeşitli raporların, araştırmaların ve/veya sunumların hazırlanması ve sunulması;
 • İlgili kişinin kredi ve/veya işlem geçmişinin ve/veya davranış modellerinin kontrol edilmesinin gerekli olduğu, yeni ve/ veya ilave bir kredi veya kredi dışı ürün teklif edilmesi yahut mevcut koşulların değiştirilmesi;
 • Güvenliğin sağlanmasının yanı sıra; suiistimalin, karaparanın aklanmasının veya diğer suç teşkil eden faaliyetlerin tespit edilmesi ve/veya önlenmesi;
 • İlgili kişinin şikayet, soru ve taleplerinin karşılanması;
 • İlgili kişinin kimlik bilgilerinin doğrulanması;
 • Mülkiyet ve güvenliğin sağlanması;
 • Mevzuat kapsamında her türlü faktoring işlemleri ve faaliyetleri, tahtındaki ürünler ve bunlara ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi,
 • Anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin yapılması,
 • Müşteri ile akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Müşteriye daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi,
 • İlgili mevzuatta öngörülen diğer amaçları gerçekleştirmek maksadıyla.

10. Başvuru Sahiplerinin Veya Çalışanların Verilerinin İşlenmesi

10.1 Hizmet sözleşmesi akdetmek, ifa etmek, sürdürmek ve feshetmek amacıyla kişisel verilerin işlenmesi: Hizmet sözleşmesinden doğan özlük haklarının yerine getirilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülmesi, çalışanlara sağlanacak sağlık sigortası, ferdi kaza sigortası, yurtdışı sağlık sigortası, hayat sigortası, bireysel emeklilik hizmetleri de dahil olmak üzere her türlü sigorta hizmeti, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti, çalışma izni işlemlerinin yerine getirilmesi, kişisel iş başvurularının değerlendirilmesi, istihbarat, araştırma ve diğer işe alım süreçlerinin yürütülmesi performans değerlendirmesi ve takibi, eğitim faaliyetleri, sağlık hizmetlerinin verilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kişisel gelişim süreçlerinin yürütülmesi gibi insan kaynakları ve eğitim süreçlerinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla Faktor, ilgili kişinin iş ve/veya staja başlaması sebebiyle açıkladığı kişisel bilgilerini işleme hakkına sahiptir.

10.2 Başvuru sürecinde, üçüncü taraflardan başvuru sahibiyle ilgili bilgi toplanması gerekirse, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uyulmalıdır.

10.3 İş ilişkisiyle ilgili olan ancak ilk başta iş akdinin ifasının bir parçası olmayan kişisel verinin işlenmesi için yasal bir yetkilendirme olması gerekir. Bunlar arasında: a) yasal zorunluluklar, b) başvuru sahibinin muvafakati (elektronik ve elektronik olmayan yollarla) veya c) Faktor veya üçüncü tarafın meşru çıkarı ve d) işbu Politikanın 6 ve 7 no’lu fıkrasında belirtilen amaçlar yer alabilir.

11. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel Nitelikli veriler, ırk ve etnik köken, siyasi düşünceler, dinsel veya felsefi inançlar, mezhep ve diğer inançları, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık ve cinsel yaşam, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir. Özel Nitelikli kişisel veriler, başvuru sahibinin (İlgili kişinin) açık muvafakatiyle ya da kanunda sayılan sınırlı hallerde işlenebilir.

12. Veri Sorumlusu ve İşleyenin Yükümlülüğü

12.1 İşbu Politikanın hükümlerine istinaden; Faktor, bazı kişisel veri türlerini işlerken, veri işleyen olup işbu Politikanın 1 No’lu Ekinde belirtilen üçüncü taraflar dahil olmak üzere veri sorumlusu adına hareket edebilir veya veri sorumlusu olduğu bazı kişisel veri türleri için ilgili üçüncü taraflar veri işleyen olabilir. Buna bağlı olarak, böyle bir ilişkinin taraflarından her biri (veri işleyenin yanı sıra veri sorumlusu ve onun alt yüklenicisi), mevcut veri koruma mevzuatına tam uymak ve aşağıda sıralanan hükümlere harfiyen uymak zorundadır:

a) Kişisel veriler, mevzuatta yer alan ilkelere uygun olarak işlenmelidir. İlgili kişinin muvafakatinin alınması ve gerekli bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir.

b) Taraflardan birinden diğerine iletilen verinin işlenmesi, hiçbir sınırlama olmaksızın, işbu Politikanın 7 ve/veya 8 no’lu fıkrasında belirtilen amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilmelidir.

c) Sürecin özgüllüğüne bağlı olarak, veri işlenmesi esnasında taraflardan biri veri işleyeni ve diğeri – veri sorumlusunu temsil ediyorsa, veri işleyen şunları yapmakla yükümlüdür:

 • İşbu Politikanın hükümleriyle tanımlandığı ve mevzuatın izin verdiği ölçü ve kapsama uyarak; veya düzenleyici bir otoritenin talebiyle, taraflardan diğerinin ilettiği/açıkladığı verinin işlenmesi;
 • Veri sorumlusu tarafından iletilmiş/açıklanmış verilerin yetkisiz işlenmesi, kaybı, tahribatı, hasara uğraması, yetkisiz değişiklik yapılmasını veya açıklamasını önlemek için, makul her türlü teknik ve organizasyonel tedbirin uygulanması ve gerekli her aksiyonun alınması ve veri sorumlusunun bu kapsamda alınan her tedbirden haberdar edilmesi
 • Faktor, yetkili personeli aracılığıyla veri güvenliği amacıyla veri işleyen tarafından uygulanan tedbirleri ve uygulamaları denetleyebilir.
 • Aşağıdakilerin gerçekleşmesi halinde veri sorumlusunun en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde veri sahibine bildirimde bulunulması:
  • İlgili kişi tarafından kendi kişisel verileriyle ilgili bilgiler hususunda bir talepte bulunulması;
  • Veri sorumlusunun mevzuatın getirdiği zorunluluklara uyumu ile ilgili bir şikayet veya beyanın iletilmesi;
 • Veri İşleyen tarafından aşağıdakiler dahil olmak üzere, Faktor tarafından iletilen/açıklanan bir şikayet veya beyanın incelenmesi konusunda Faktor ile işbirliği yapmak ve Faktor’a destek olmak:
  • Faktor tarafından veri işleyene iletilen/açıklanan, İlgili kişi hakkında veriler dahil olmak üzere, şikayet ve beyan durumuyla ilgili detaylı bilginin talep tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde Faktor’a sağlanması;
  • Yukarıda anılan süre içerisinde, veri işleyenin elinde bulunan veriye, Faktor’un erişiminin sağlanması (elektronik veri dahil);
  • Yukarıda anılan süre içerisinde, Faktor’a konuyla alakalı bilgi sağlanması;
 • Veri İşleyen tarafından Avrupa Birliği Ekonomik Bölgesinin bir parçası olmayan ve kişisel verilerin korunması için yeterli seviyede olan ülkeler listesinde olmayan yahut İlgili kişinin ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun aktarılmasına izin vermediği bir ülkeye ve/veya uluslararası kuruluşa veri işleme (transferi) faaliyetine engel olunması.
 • Faktor’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın; verilerin üçüncü taraflara transfer edilmemesi /açıklanmaması. Faktor’un önceden yazılı muvafakati olduğu durumlarda dahi; veri işleyen yazılı bir sözleşme uyarınca veriyi transfer etme/ açıklamakla yükümlüdür. Sözü edilen yazılı sözleşme tahtında üçüncü taraf ve onun alt yüklenicileri, verinin yetkisiz işlenmesi, kaybı, tahribatı, hasar görmesi, yetkisiz değiştirilmesi veya açıklanmasının önlenmesi için gerekli her türlü teknik ve organizasyonel tedbiri almakla yükümlüdür.
 • Veri işleyenin (Politika ve mevzuat uyarınca) gerekli aksiyonları almaması veya tam olarak yerine getirememesinden dolayı Faktor’un uğrayacağı her türlü zarar/kaybın tazmin edilmesi. Veri işleyen, bu vesileyle, veri işleyenin ihlali sonucunda, Faktor’un uğrayabileceği her türlü zarar/kayıp (netice kabilinden doğan zararlar dâhil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere), şikayet, giderler (Faktor’un yasal haklarını kullanmasından dolayı uğrayacağı giderler dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere), yasal süreçler ve diğer yükümlülüklere karşı Faktor’u tazmin etmeye ve korumaya muvafakat eder ve mutabık kalır.
 • Faktor ile veri işleyen arasında sözleşme ile aksi belirlenmediği takdirde, Faktor ile veri işleyen arasındaki akdi ilişkinin sona ermesinden sonra veri işleyen aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür:
  • Sözleşmenin sona ermesinden önce, Faktordan transfer edilen/açıklanan her türlü verinin (kişisel veri dahil olmak üzere) iade edilmesi. İlgili veri, Faktordan alındığı formda (biçimde) iade edilmeli ve verinin işlenmesine derhal son verilmelidir; ve/veya Üçüncü tarafların veriye yetkisiz erişimini engellemek için gereken her türlü güvenlik tedbirinin alınması, Faktor tarafından transfer edilmiş/açıklanmış kişisel verilerin (imha edilmesi ve bu aksiyonun alındığını teyit etmek için Faktor’a bildirimde bulunulması;

13. Üçüncü Taraflar(l)a/Taraflardan Bilgi Aktarımı/Paylaşımı

Faktor’un İlgili kişiye gerektiği gibi hizmet edebilmesi ve 7. ve 8. fıkrasındaki amaçlara uygun olarak veri işleme kapsamında, İlgili kişiyle ve/veya İlgili kişinin işaret ettiği üçüncü taraflarla ilgili verilerin işbu Politikanın 1 no’lu ekinde belirtilen üçüncü taraflar(l)a/taraflardan aktarımı/paylaşımı gereklidir. Bu amaçlara uygun olarak; ilgili kişi, Faktor’a kişisel verilerinin gerek Genel Müdürlük birimleri, gerekse şubeleri, internet şubeleri, mobil uygulamaları, çağrı merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ile Faktor’un faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldıkları taraflar, kamu kurum ve kuruluşları, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları vasıtasıyla verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi haklarını vermektedir.

14. Uzaktan Pazarlama

14.1 İlgili kişi işbu maddeyle Faktor’a kendi telefon numarasını, e-posta adresini ve Faktor’un kayıtlarındaki diğer iletişim bilgilerini İlgili kişinin reddetme hakkını kullanana kadar kendisine SMS gönderme, sesli ve/veya diğer türlü pazarlama mesajları gönderme (doğrudan pazarlama yapma) dahil 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ticari elektronik ileti gönderme hakkı vermektedir. Faktor, İlgili kişiden taraflar arasında sözleşmeyle belirlenen ve/veya mevzuatla belirlenen şekilde yazılı ve/veya elektronik bir formatta bir itiraz gelmediği sürece bu hakkı kullanmaya devam edebilecektir.

14.2 İlgili kişi işbu maddeyle Faktor’a kendisine ait verileri veya gizli bilgileri Faktor’un bağlı ortaklıklarıyla ve ana hissedarlarıyla çeşitli pazarlama tekliflerinde bulunulması amacıyla paylaşma hakkı vermektedir. İlgili kişinin, Faktor’un bağlı ortaklıklarından ya da ana hissedarından doğrudan pazarlamaya son vermelerini talep etme hakkı vardır.

14.3 İş bu paragrafa özgü olmak üzere, Faktor’un hizmet noktalarında yer alan reklam/bilgi mesajları (örneğin reklam broşürü, tanıtıcı görseller, sözlü teklifler vb.) veya Faktor’un (veya Faktor’un bağlı ortaklığının) internet şube, mobil uygulama gibi elektronik kanalların kullanımı sırasında gösterilen içerikler doğrudan pazarlama olarak nitelendirilmeyecek olup veri sahibinin bu tür içeriklerin gönderiminin/gösteriminin sona erdirilmesini talep etme hakkı olmayacaktır.

15. Video Kaydı ve Ses Kaydı

15.1 Mülkiyetin ve gizliliğin güvenliği ve korunması amacıyla ve ayrıca hizmet kalitesinin kontrolü amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gözetilerek, bina ve işyerlerinin çevresinde ve girişlerinde video ve ses kaydı yapılmaktadır. Ayrıca, Faktor ile telefon üzerinden iletişim kurulduğunda da ses kaydı yapılmaktadır.

15.2 İlgili kişi, Faktor’un ilgili hizmet noktalarında ve Faktor ile iletişim kurarken, uygun araçlar kullanılarak video kaydı ve video denetimi yapılmakta olduğu hususunda bilgilendirilecektir. İlgili kişi, video ve ses kaydının önemini kabul etmekte ve işbu maddeyle Faktor’a verilerini bu bakımdan işleme konusunda muvafakat vermektedir.

16. Telif Hakkı

16.1 İlgili Kişi, kendisiyle ilgili olan ve Faktor’un web sitesinde, internet şube, mobil uygulamalarında ve diğer elektronik ortamlarında yayınlanan (basılı, görsel ve/veya işitsel) verilerin Faktor’un mülkiyetinde sayılmış olacağını ve ilgili kişinin kişisel verisi olarak sınıflandırılmamış olan bu tür veriler üzerinde Faktor’un söz konusu verilerin yayınlanma anından itibaren telif hakkına sahip olacağını kabul eder.

17. Kişisel Verileri İmha Süreci

Faktor tarafından işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda re ’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine periyodik imha sürelerine uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. Faktor tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı Faktor tarafından seçilir.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

Kişisel Verilerin Silinmesi

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır. Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir. Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

İmhayı Gerektiren Hukuki, Teknik Sebepler

 • Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası sebebiyle gerekli olması hali,
 • Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,
 • İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,
 • Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

İmha Süreleri

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve sair mevzuatta öngörülen saklama süreleri uyarınca saklanan kişisel verilerin imhası Faktor tarafından re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi ile yerine getirilir. Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Faktor’un Kişisel Veri İşleme Envanterinde; Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta yer alır.

Kişisel verilerin saklama ve imha sürelerinin tespitinde, aşağıda belirtilen kriterlerden yararlanılarak işlem yapılır:

 • Verinin saklanmasının, Kanun’un Kişisel verilerin ve Özel Nitelikteki Kişisel verilerin işlenme şartlarının bildirildiği 5. ve 6. maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan hangisi/hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir. Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise, bu süreye riayet edilir. Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak, mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda, veriler, veri sorumlusu tarafından, 6 aylık periyodlarda silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
 • Faktor’un hizmetlerini kullanma süresi boyunca ve bu sürenin sonrasında, Faktor işbu paragrafta belirtilen bilgileri, Faktor’un amaç ve çıkarlarıyla, denetleyici/düzenleyici makamların talepleriyle ve/veya mevzuatla tutarlı bir zaman süresi boyunca işlemeye devam edecektir.
 • İlgili kişiden Faktor’a elektronik kanalların (web tarayıcı, web sitesi, internet uygulamaları, mobil uygulamalar ve/veya diğer elektronik veri aktarım araçları) kullanımı esnasında aktarılan verilerin işlenmesi, İlgili kişinin verileri ilgili elektronik kanallardan silmesinden sonra da devam edebilecektir. Bu tür veriler Faktor’un amaç ve çıkarlarıyla, denetleyici/düzenleyici makamların talepleriyle ve/veya mevzuatla tutarlı bir zaman süresi boyunca elde tutulmaya devam edecektir.
 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde, Kanun’un “Genel ilkeler” başlıklı 4. maddesinde sayılan ilkeler ile, “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12. maddesi kapsamında alınması gereken tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Faktor kararlarına ve işbu Politikaya uygun hareket edilir.
 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler Faktor tarafından kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süreyle saklanır.
 • Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Faktor, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre Faktor her yıl periyodik aralıklarla imha işlemi gerçekleştirilir.

18. İlgili kişinin Hakları

İlgili kişi aşağıdaki haklara sahiptir.

a) Kişisel verilerini işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılmaması halinde zararın giderilmesini talep etme

19. Veri İşlemenin Gizliliği

19.1 Kişisel veriler, veri güvenliğine tabidir. Faktor’un ana hissedarı ve/veya bağlı ortaklıklarının herhangi bir çalışanının bu verilere yetkisiz şekilde erişmesi, bu verileri işlemesi veya kullanması yasaktır. Faktor’un ana hissedarı ve/veya bağlı ortaklıklarının meşru görevi çerçevesinde yetkilendirilmemiş olan herhangi bir çalışanının bu verileri işlemesi yetkisiz işlem anlamına gelmektedir. Faktor’un ana hissedarı ve/veya bağlı ortaklıklarının çalışanları kişisel bilgilere ancak söz konusu görevlerinin türü ve kapsamı çerçevesinde uygun şekilde erişebilir. Bunun için rol ve sorumlulukların detaylandırılması, ayrıştırılması ve hayata geçirilmesi şarttır.

19.2 Faktor’un, bağlı ortaklıklarının çalışanlarının kişisel verileri özel veya ticari amaçlarla kullanması, bu verileri yetkisiz kişilerle paylaşması veya başka bir yöntemle bu verileri erişilebilir hale getirmeleri yasaktır. Yöneticiler, istihdam ilişkisinin başlangıç aşamasında çalışanlarını veri gizliliğini koruma yükümlülüğü hususunda bilgilendirmelidir. Söz konusu yükümlülük istihdamın sona ermesinden sonra da devam edecektir.

20. Veri İşleme Güvenliği

20.1 Kişisel veriler, yetkisiz erişime, yasa dışı veri işleme veya ifşaya ve verilerin kazara kaybına, değiştirilmesine veya imhasına karşı korunmalıdır. İşbu hüküm, veriler ister elektronik ortamda ister kâğıt üzerinde işlensin, geçerli olacaktır. Yeni veri işleme yöntemleri, bilhassa da yeni bilgi teknolojisi sistemleri ortaya çıkıncaya kadar, kişisel verileri korumaya yönelik teknik ve organizasyonel tedbirlerin tanımlanıp hayata geçirilmesi gerekmektedir. Söz konusu tedbirler mevcut olan en ileri teknolojiyi, veri işleme risklerini ve verileri koruma gereksinimini dikkate alarak tasarlanmalıdır.

21. Veri Koruma Kontrolü

 • Faktor tarafından kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmaktadır.
 • Faktor, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirleri almaktadır.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu ilgili kişiye ve Kurula bildirmek için Faktor tarafından buna uygun bir sistem ve altyapı oluşturulmuştur.
 • İşbu Veri Koruma Politikasına ve ilgili veri koruma kanunlarına uyulup uyulmadığı hususu, Faktor’un ilgili birimlerinde görevli yetkili kişiler tarafından düzenli olarak kontrol edilir. Sorumlu veri koruma makamı, ulusal kanunlarca izin verildiği şekilde, Faktor’un, iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının işbu Politikanın hükümlerine uyum durumunu bizzat denetleyebilir.

22.İletişim

İlgili kişi, bu Politikanın ve Kişisel Verileri Koruması Kanunun uygulanması ile ilgili taleplerini yazılı olarak Veri Sorumlusuna iletir. Veri Sorumlusu başvuruda yer alan talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde talebi ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler alınır.

İletişim : 0212 348 92 00

Ek 1 – Üçüncü taraflar(l)a/taraflardan bilgi aktarımı/bilgi paylaşımı Faktor, kişisel verilerin gizliliği de dahil olmak üzere Müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak için gereken her türlü tedbiri alır. Ancak a) hizmetin düzgün şekilde yerine getirilmesi için gerekli olması halinde, b) mevzuatın izin vermesi halinde ve/veya c) Faktor’un ticari amacına hizmet etmesi halinde, biz Faktor olarak Müşterimizin kişisel verilerini aşağıda sıralanan üçüncü taraflar(l)a/taraflardan aktarma ve paylaşma hakkına sahibiz. Verilerin paylaşılabileceği taraflar:

 • Faktor’un ana hissedarı, bunun iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarıyla; Faktor’un dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan şirket ve kişiler, Faktor’un hissedarları ve bunların iştirakleri ve bunların alt kuruluşları; Faktor’un ana hissedarı ve onun ana hissedarları, bunların iştirakleri, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri
 • Faktor’un faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar ve KKB ve FINDEKS dahil destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlar ile BDDK, SPK, TCMB, MASAK, FKB, TBB, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, Kredi Kayıt Bürosu, Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İş Kurumu gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar, gerekli olması halinde muhabir banka/faktoring ve yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar ve yurtiçi/yurtdışı üye işyerleri, sigorta şirketleri, reasürörler
 • Ayrıca Faktor’dan alınan her türlü faktoring hizmetine; yurtiçi ve yurtdışı hesaplara yapılacak her türlü para transferlerine ilişkin elektronik transfer mesajları, dış ticaret işlemleri, bankalar aracılığı ile ve/veya swift sisteminin kullanılması suretiyle gerçekleştirilecek işlemler ve bu işlemler ile bağlı işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla uluslararası ya da yurtiçinde yerleşik bankalar/faktoring şirketleri ve finansal kurum ve kuruluşlar dahil üçüncü kişi ve kuruluşlara
 • ABD ve/veya AB menşeli gerçek ya da tüzel kişi olunması halinde veya ABD ve/veya AB piyasalarında işlem yapmakta veya ABD ve/veya AB vergi yasalarına tabi olunması durumunda veya sair kanuni gereklilikler nedeniyle hesap numarası, kimlik bilgileri, adres, iştigal konusu dahil her türlü hesap, işlem ve Verilerin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dodd Frank (Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) ve FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), ISDA (International Swaps and Derivatives Association) ve Avrupa Birliğinde (AB) EMIR (European Market Infrastructure Regulation) ve CRS (Common Reporting Standard) yasaları ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler kapsamında, U.S Internal Revenue Service (IRS), Avrupa Sermaye Piyasası Otoritesi (ESMA) ve/veya ilgili tüm diğer ABD ve/veya AB kurum ve kuruluşları ile
 • Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kredi büroları ve/veya borç tahsilat kuruluşları:
  • Kredi Kayıt Bürosu ve/veya benzer faaliyet yürüten diğer kurumlar;
  • Sorunlu alacakların ödenmesini ve/veya satın alınmasını (temlikini) kolaylaştıran diğer problemli kredi yönetimi ve borç tahsili kurumları.

Deniz’e Çek Gönder nedir biliyorsan

HEMEN BAŞVUR

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.